Institut

de

Palamós

CICLES
FORMATIUS
Educació
Secundària
Postobligatòria
 
ACCÉS
  • Títol d'ESO
  • Prova d'accés
CONTINUÏTAT
  • Accés a batxillerat
  • Prova d'accés o curs d'accés a cicles de grau superior
  • Món laboral

Explorar el sistema educatiu

Mapa del sistema educatiu 

Estudiar a Catalunya

Preinscripcions, orientació i homologació d'estudis

Consultar centres i ensenyaments

Cercar estudis i centres 

CICLES
FORMATIUS

 


Els cicles formatius formen part de l'Educació secundària postobligatòria i es distribueixen en un o dos cursos acadèmics. Hi ha cicles formatius de grau mitjà i cicles formatius de grau superior.

Actualment estem en un període de transició on hi ha cicles formatius regulats per la llei d'educació LOGSE i d'altres, les noves titulacions, regulades per la llei LOE.

Els cicles LOGSE estan organitzats en un o dos anys i es divideixen en mòduls que es composen de crèdits. Per obtenir el títol és necessari haver superat tots els crèdits.

Els cicles LOE estan organitzats en dos anys i es divideixen en mòduls professionals que es composen d'unitats formatives. Per superar un mòdul és necessari haver superat totes les unitats formatives. Per obtenir el títol és necessari superar tots els mòduls.

El currículum de totes les titulacions inclouen la formació en centres de treball i el crèdit/mòdul de síntesi, a més a més, a les noves titulacions, s'ha incorporat el mòdul d'anglès tècnic.

Formació en centres de treball


Els cicles formatius estan pensats per cobrir les necessitats productives de la societat, per això, inclouen un crèdit o mòdul professional de formació en centres de treball on l'alumne aprendrà noves coses, tindrà un contacte amb el món laboral i posarà en pràctica tot allò que ha après a l'aula. 

Normalment, aquest crèdit o mòdul es cursarà al llarg del segon curs en horari de matí.

El crèdit o mòdul de síntesi


Un dels crèdits o mòduls dels cicles formatius , el de síntesi, té com a objectiu posar en pràctica, de forma conjunta, tots els coneixements adquirits al llarg del cicle formatiu, per això, es farà de forma intensiva al final.

Els alumnes hauran de realitzar un treball, de forma individual o en grup, designat o aprovat pel professorat. Al finalitzar el crèdit o mòdul de síntesi, l'alumne haurà de presentar una memòria final i, si s'escau, defensar-la davant del professorat.

Oferta de cicles formatius a l'Institut de Palamós


Presentació amb diapositives

Cicle Tipus Durada

CAI

Cures Auxiliar d'Infermeria

Sanitat

Grau  mitjà

LOGSE

1 curs

SMX

Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Informàtica i Comunicacions

Grau mitjà

LOE

2 cursos

APD

Atenció a Persones en situació de dependència

Serveis Socioculturals i a la Comunitat

Grau mitjà

LOE

2 cursos

FIP

Farmàcia i parafarmàcia

Sanitat

Grau mitjà

LOE

2 cursos

DUAL

DAM

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Informàtica i comunicacions

Grau superior

LOE

2 cursos

DUAL

Creative Commons
Reconeixement-No comercial
Avís legal
Contingut, ús i protecció de les dades
© 2014 - Institut de Palamós