Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Batxillerat

Batxillerat


El batxillerat forma part de l'educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics, durant els quals es cursen matèries de tres tipus:

Matèries comunes a totes les modalitats de batxillerat.
Matèries de modalitat, corresponents a la modalitat escollida per l'alumne/a.
Matèries específiques.

Les matèries comunes són 14 hores de l'horari setmanal. Les altres 16 hores es corresponen a quatre matèries de quatre hores cadascuna de la modalitat escollida. També es pot cursar alguna matèria de modalitat o específica de segon curs a través del batxillerat a distància (IOC), sempre que no s'ofereixi al nostre centre, amb un màxim de dues matèries per alumne/a. Per a les matèries de primer curs, aquesta possibilitat només es pot demanar si una matèria té continuïtat en el segon curs i no s'ofereix al nostre centre. El màxim són dues matèries IOC per alumne/a en tot el batxillerat.

Més informació

 

Permanència


Els/les alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre cursos

 

Oferta formativa de l'Institut de Palamós


A l'Institut de Palamós es cursen dues modalitats de batxillerat:

Modalitat Destinataris
Ciències i Tecnologia  S'adreça a l'alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científico-sanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s'utilitzen en la producció de béns i serveis.
Humanitats i Ciències Socials S'adreça a l'alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d'oci.

 

 

Treball de recerca


El treball de recerca és una tasca individual d'investigació en la qual l'alumne/a haurà de demostrar la seva habilitat per tal de cercar informació, estructurar-la, analitzar-la i fer-ne conclusions. Aquest treball cal aprovar-lo per obtenir el títol de batxiller i suposa un 10% de la qualificació final que s'obtindrà en acabar els estudis de batxillerat.

Durant les primeres setmanes del curs 1r de batxillerat, a les sessions de tutoria, es repassen alguns dels aspectes metodològics fonamentals treballats al Projecte de Recerca que es desenvolupa al final de 4t d'ESO. 

Etapes del treball de recerca
Elecció del tema i concreció de la qüestió a investigar
Plantejament de les qüestions relacionades amb el tema escollit
Planificació de la recerca.
Cerca d'informació.
Processament de la informació.
Síntesi de la investigació i explicació dels resultats.
Revisió i supervisió de la feina feta.
Presentació de l'informe: redacció del treball i exposició oral.

Durant les diverses fases de realització del treball els alumnes són assessorats i supervisats per un/una professor/a tutor/a del treball. Els tutors/es del treball han de vetllar perquè l'alumne/a faci les tasques amb regularitat, utilitzi correctament les fonts d'informació, faci la correcta selecció de la informació i estructuri adequadament la presentació final.

Pots ampliar la informació al Classroom de l'Institut (menú lateral) o consultant aquests enllaços genèrics:

 

I després de Batxillerat?

Graus universitaris, Cicles formatius de grau superior...

Més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca 

 

Multimèdia