Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

Notícies

Proves per obtenir el graduat en ESO

30-01-2023
Cada any es convoquen proves per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (GESO), per als alumnes que no l'hagin obtingut en finalitzar l'etapa

Centre de realització de les proves

El centre sempre ha de ser aquell on es troba l'expedient de l'alumne o alumna. 

Es recomana que, amb prou antelació, el centre es posi en contacte amb tots els alumnes que van finalitzar l'ESO l'any 2021o 2022 i no van obtenir el títol perquè tenien pendents de qualificació positiva un màxim de cinc matèries. Cal informar-los sobre la possibilitat de concórrer a la prova, així com sobre el calendari i la documentació que cal presentar:

Imprès de sol·licitud

Alumnes que poden presentar-s'hi

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l'any 2023 són: 

 • Haver finalitzat l'ESO l'any 2021 o 2022

 • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l'any 2023. També hi pot concórrer l'alumne o alumna que faci els 17 anys l'any 2023 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

  - Tenir un contracte laboral que l'impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  - Trobar-se en procés d'obtenció d'un permís de treball (alumnat estranger).
  - Ser esportista d'alt rendiment.
   
 • Haver cursat l'ESO (el quart curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries pendents de qualificació positiva.

En aplicació d'aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir quart d'ESO en el present curs 2022-2023. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats en ensenyaments d'adults o a l'Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Tasca

 Calendari 2023

Publicació al tauler d'anuncis del centre o al seu web dels continguts i els criteris d'avaluació mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries

Abans d'obrir-se el període d'inscripció

Termini de presentació de sol·licituds d'inscripció

Del 30 de gener al 13 de febrer 

Publicació al tauler d'anuncis del centre del calendari de les proves i de les llistes d'admesos i exclosos

Entre el 14 i el 20 de febrer

Termini de presentació de reclamacions a les llistes d'admesos i exclosos

Del 21 al 24 de febrer 

Entrada de sol·licituds d'admissió a GEDAC

Del 14  al 28 de febrer

Matrícula a Esfer@ i assignació al grup classe

Del 14 de febrer a l'1 de març

Realització de les proves

De l'1 al 14 de març

Obertura funcionalitats Avaluació final a Esfer@*

10 de març 

Entrada de qualificacions a Esfer@ i signatura de l'avaluació

Del 10  al 20 de març 

Tancament funcionalitats Avaluació final a Esfer@

21 de març 

Càrrega de dades al RALC i a la RTA (sense intervenció del centre)

11 d'abril 

Baixa de les matrícules a Esfer@

Del 17 al 21 d'abril 


Xarxes socials: