Català / Español / English  ·  TEL. 972 602 344 · EMAIL info@inspalamos.cat
Català / Español / English  · 

ESO

ESO


L'educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s'inicia l'any natural en què es compleixen 12 anys i s'acaba als 16, tot i que l'alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Objectiu de l'ESO

La finalitat de l'ESO es transmetre a l'alumnat els elements bàsics de la cultura i consolidar els hàbits d'estudi i treball. Aquests elements afavoreixen l'aprenentatge autònom i el desenvolupament de les seves competències bàsiques perquè assumeixin els seus deures i exerceixin els seus drets, i així mateix preparar-los per la incorporació a estudis post-obligatoris i la seva inserció laboral.

En aquesta etapa, l'alumne ha de cursar de 1r a 3r el treball de Síntesi i a 4t el projecte de recerca, que està format per un conjunt d'activitats d'ensenyament-aprenentatge concebudes per a comprovar si han aconseguit, i fins a quin punt, les capacitats formulades en els objectius generals establerts en les diferents àrees curriculars.

Titulació

En acabar aquesta etapa, els alumnes reben una acreditació d'escolarització i, a més, si han assolit els objectius establerts, obtenen el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria.

I després de l'ESO?

Batxillerat, Cicles Formatius...

Més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/ 

Multimèdia